ՌԴ ՊՆ պարզաբանումը՝ ռուս խաղաղապահների շրջափակման մեջ լինելու լուրերի մասին

NAGORNO-KARABAKH - NOVEMBER 14, 2020: A Russian peacekeeper guards the area near the Dadivank Armenian monastery. On 10 November, Armenia’s Prime Minister Nikol Pashinyan, Russia’s President Vladimir Putin, and Azerbaijan’s President Ilham Aliyev signed a joint statement on a complete ceasefire in Nagorno-Karabakh. The Russian leader said the Azerbaijani and Armenian sides would maintain the positions that they had held and Russian peacekeepers would be deployed to the region. According to the document, Armenia has to hand over the Nagorno-Karabakh districts of Kalbajar, Lachin, and Agdam, to Azerbaijan till November 15, December 1, and November 20, respectively. Stanislav Krasilnikov/TASS Íàãîðíûé Êàðàáàõ. Ðîññèéñêèé ìèðîòâîðåö ó àðìÿíñêîãî ìîíàñòûðÿ Äàäèâàíêà. 10 íîÿáðÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðìåíèè Íèêîë Ïàøèíÿí, ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí è ëèäåð Àçåðáàéäæàíà Èëüõàì Àëèåâ ïîäïèñàëè çàÿâëåíèå î ïðåêðàùåíèè âîéíû â Íàãîðíîì Êàðàáàõå, êîòîðàÿ íà÷àëàñü â êîíöå ñåíòÿáðÿ. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, Àðìåíèÿ ïåðåäàåò Àçåðáàéäæàíó äî 15 íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà Êåëüáàäæàðñêèé è äî 1 äåêàáðÿ Ëà÷èíñêèé ðàéîíû. Äî 20 íîÿáðÿ àðìÿíñêàÿ ñòîðîíà òàêæå äîëæíà ïåðåäàòü Àãäàìñêèé ðàéîí Íàãîðíîãî Êàðàáàõà. Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ/ÒÀÑÑ

Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների շրջապափակման մասին տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Լրագրողներին ասել է ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը։

Այս մասին հայտնում է «ՌԻԱ Նովոստի» լրատվական գործակալությունը։

«Տեղեկատվությունը՝ Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության կողմերից մեկի կողմից Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի ենթադրյալ շրջափակման մասին չի համապատասխանում իրականությանը: Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի բոլոր ստորաբաժանումները առաջադրանքները կատարում են կանոնավոր ռեժիմով ՝ ինչպես դիտակետերում, այնպես էլ հրադադարի ռեժիմի պահպանումն իրականացնելիս», – ասել են նախարարությունից:

Պաշտպանության նախարարությունը շեշտել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի շտաբը անընդհատ փոխգործակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետ՝ անմիջական կապի ուղիներով, այդ թվում` հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար:

Նախարարությունը հիշեցրել է, որ խաղաղապահները գործում են Լեռնային Ղարաբաղում ՝ համաձայն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահների և Հայաստանի վարչապետի պայմանավորվածությունների:

«Հրադադարը պահպանվում է շփման գծի ողջ երկայնքով»,- հավելել է նախարարությունը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *