Ու միշտ հիշենք. այնտեղ որտեղ օտարերկրյա խաղաղապահներ են լինում, այնտեղ ․․․․Ստըոպա Սաֆարյան

NAGORNO-KARABAKH - NOVEMBER 14, 2020: A Russian peacekeeper guards the area near the Dadivank Armenian monastery. On 10 November, Armenia’s Prime Minister Nikol Pashinyan, Russia’s President Vladimir Putin, and Azerbaijan’s President Ilham Aliyev signed a joint statement on a complete ceasefire in Nagorno-Karabakh. The Russian leader said the Azerbaijani and Armenian sides would maintain the positions that they had held and Russian peacekeepers would be deployed to the region. According to the document, Armenia has to hand over the Nagorno-Karabakh districts of Kalbajar, Lachin, and Agdam, to Azerbaijan till November 15, December 1, and November 20, respectively. Stanislav Krasilnikov/TASS Íàãîðíûé Êàðàáàõ. Ðîññèéñêèé ìèðîòâîðåö ó àðìÿíñêîãî ìîíàñòûðÿ Äàäèâàíêà. 10 íîÿáðÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðìåíèè Íèêîë Ïàøèíÿí, ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí è ëèäåð Àçåðáàéäæàíà Èëüõàì Àëèåâ ïîäïèñàëè çàÿâëåíèå î ïðåêðàùåíèè âîéíû â Íàãîðíîì Êàðàáàõå, êîòîðàÿ íà÷àëàñü â êîíöå ñåíòÿáðÿ. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, Àðìåíèÿ ïåðåäàåò Àçåðáàéäæàíó äî 15 íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà Êåëüáàäæàðñêèé è äî 1 äåêàáðÿ Ëà÷èíñêèé ðàéîíû. Äî 20 íîÿáðÿ àðìÿíñêàÿ ñòîðîíà òàêæå äîëæíà ïåðåäàòü Àãäàìñêèé ðàéîí Íàãîðíîãî Êàðàáàõà. Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ/ÒÀÑÑ

Ստյոպա Սաֆարյանը իր ֆեսբուքյան էջում գրել է․

Ու միշտ հիշենք. այնտեղ որտեղ օտարերկրյա խաղաղապահներ են լինում, այնտեղ ազգային իշխանություններն ուղղակի դեկորացիա են լինում…

Աշխարհի բոլոր այդպիսի գոտիներում դա այդպես է… Եթե ձեզ թվում է, թե Աբխազիայում, Հարավային Օսեթիայում, Կոսովոյում, Աֆղանստանում ու այլուր իրական որոշողը այնտեղի իշխանություններն են եղել, սխալվում եք։

Ցավալի է, բայց նոր ու մեր դառը օրինակով պետք է հասկանանք, թե որքան տարբեր է լինելու այս «նոր» Արցախը մեր իմացած Արցախից, որտեղ մեր զինվորի ոտքն է.. Ու դա շատ բացատրելի է.

խաղաղության, այն է’ անվտանգության ապահովման գործառույթը ինքնիշխան պետությունների 4 չափանիշներից մեկն է (Մոնտեվիդեոյի կոնվենցիա), այն է’ տարածքն ու բնակչությունը պաշտպանելու կարողությունը։

Եթե դա ուրիշն է ապահովում, նշանակում է ինքնիշխանությունիցդ մի ահռելի կտոր արդեն տրված է։ Երբ նախկինում շատերս դեմ էինք արտահայտվում այս կոմպոնենտին, դա ոչ թե որևէ ազգի խաղաղապահի դեմ էր, այլ ինքնիշխանության այդ կարևոր գործառույթը «լիազորելու» դեմ..

. Իհարկե, կասեմ նաև, որ կառավարության նման բացատրությունը, պարզաբանումը որքան էլ այս դառն իրողության ուղիղ խոստովանությունն էր, այդուհանդերձ նման շարադրանքը ու շեշտադրումն անթույլատրելի էր։ Կարելի էր ու պետք էր հիշատակել երրորդ նոր խաղացողին, բայց ոչ ամենևին մեր անելիքը դուրս դնելով։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *